Telefon: +420 722 704 301 | E-mail: recepce@studiosawadee.cz

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad dárkových poukazů (zboží) zakoupených prostřednictvím webového rozhraní www.studiosawadee.cz a rovněž způsob a podmínky reklamace služeb poskytnutých na základě předloženého poukazu naší společností
STUDIO SAWADEE, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Ve Stromkách 288/12, PSČ 40001
IČ: 28724801
DIČ: CZ28724801
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28888
Adresa pro doručování: STUDIO SAWADEE, s.r.o., Ve Stromkách 288/12, 400 01 Ústí nad Labem
Telefonní číslo: +420 722 704 301
Kontaktní e-mail: recepce@studiosawadee.cz

1. Za jaké vady zboží a služeb odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že dárkové poukazy nemají vady. To znamená, že dárkový poukaz plně odpovídá tomu, co je prezentováno na webovém rozhraní, zejména ve smyslu:
předmětu plnění;
doby platnosti dárkového poukazu;
případně i dalších informací uvedených na webovém rozhraní.
Dále odpovídáme za to, že Vám bude zasláno objednané množství dárkových poukazů.
V případě, že zaslaný dárkový poukaz má některou z výše uvedených vad, nebo jinak neodpovídá smlouvě, máte možnost dárkový poukaz reklamovat.
Při poskytování masáží a doplňkových služeb odpovídáme rovněž za to, že:
služba je poskytnuta v souladu se smlouvou, tedy odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní, případně reklamě;
je poskytnuta osobami s příslušnou odbornou kvalifikací a s náležitou odborností a péčí;
je v souladu s požadavky právních předpisů.
Nemůžeme garantovat, jak se budete po masáži cítit. Celkový efekt masáže a doplňkových služeb závisí na celé řadě okolností, které nejsme schopni ovlivnit (např. Váš zdravotní stav).

2. Do kdy lze reklamaci uplatnit?

Reklamaci zboží doporučujeme uplatnit co nejdříve. Nejpozději lze reklamaci uplatnit šest měsíců po převzetí dárkového poukazu.
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 24 hodin od poskytnutí služby.

3. Vztahuje se na dárkový poukaz záruční doba?

Dárkový poukaz může být uplatněn po celou dobu platnosti, která je na dárkovém poukaze uvedena. Nejde však o spotřební zboží ve smyslu občanského zákoníku, proto se na něj nevztahuje záruční doba.

4. Jak budeme reklamaci řešit?

V případě odstranitelné vady zboží máte nárok na bezplatné vydání náhradního dárkového poukazu, případně na dodání chybějících dárkových poukazů.
Není-li možné vadu vydáním náhradního dárkového poukazu řešit, poskytneme Vám přiměřenou slevu z ceny dárkového poukazu, nebo budete mít možnost vybrat si jiný dárkový poukaz z naší nabídky v odpovídající hodnotě.
V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte zejména právo na bezplatnou nápravu (zejména na doplnění služby nebo na poskytnutí náhradní služby). Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

5. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací.

6. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
informujte nás o reklamaci osobně, prostřednictvím e-mailu, telefonicky či písemně;
v informaci uveďte, jaké vady dárkový poukaz nebo poskytnutá služba má.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byla oznámena existence vady. K oznámení můžete použít reklamační formulář na služby, nebo reklamační formulář na zboží.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 3. 9. 2015.